19 —— 20    6    2020

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13
NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 1. Kontaktní údaje správce:
  Metronome Production s.r.o., IČO 04658639, DIČ CZ04658639 se sídlem Slunná 541/27, 162 00 Praha 6, telefon: + 420 220 951 432, e-mail: [email protected] (dále jen „správce“)

 2. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování osobních údajů:
  Správce shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu, a to pro účel splnění smlouvy, uzavřené mezi Vámi a správcem, na základě které se správce zavázal dodat Vám vstupenky na kulturní a volnočasové akce objednané Vámi prostřednictvím e-shopu provozovaného správcem na webové stránce www.metronomefestival.cz, a dále pro to, aby Vám správce mohl zprostředkovat bližší a aktuální informace vztahující se ke kulturní a volnočasové akci, pro kterou jste si vstupenku zakoupili. Ve smyslu shora uvedeného je tak zákonným důvodem zpracování splnění smlouvy.

 3. Vstupem do areálu, kde se bude kulturní a volnočasová akce konat, souhlasíte, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané správcem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je Vámi správci a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž jste oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídáte správci ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle tohoto dokumentu.

  Dále berete na vědomí, že v areálu, kde se bude kulturní a volnočasová akce konat, mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Berete na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí Vašeho souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s Vašimi oprávněnými zájmy.

 4. Příjemci nebo kategorie příjemců/další zpracovatelé osobních údajů:
  Správce nepředává Vaše osobní údaje dalším příjemcům a Vaše osobní údaje tak nejsou zpracovávány žádnými dalšími zpracovateli. K Vašim osobním údajům však může mít nahodile přístup společnost Tiketbox s.r.o., se sídlem nám. Františka Křižíka 1879/19, 390 01 Tábor, IČO: 05817650, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25861, která pro správce spravuje systém, prostřednictvím kterého dochází k online prodeji vstupenek.

 5. Doba zpracování osobních údajů:
  Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání kulturní a volnočasové akce a skončí nejpozději po uplynutí 12 měsíců ode dne skončení takové akce.

 6. Vaše práva jako subjektů údajů:
  Subjekt údajů má právo požadovat na správci, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se správcem jeho osobní údaje.

  V případě, že se subjekt údajů domnívá, že správce jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem nebo s právními předpisy, je oprávněn na správci požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li správce nepřesné osobní údaje subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu.

  Subjekt údajů má právo na přenositelnost jeho osobních údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů.

  Subjekt údajů je oprávněn požadovat na správci výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro další zpracování.

  Subjekt údajů je oprávněn požadovat na správci omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle subjektu údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo správce osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněných zájmů správce či třetí strany, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace, případně proti profilování, pokud by k němu mělo docházet.

  V případě podezření, že správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li správce některému z výše uvedených požadavků subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 7. V případě, že správce začne se zpracováváním osobních údajů poskytnutých Vámi k jiným účelům, než které vyplývají z tohoto dokumentu, neprodleně Vás o této skutečnosti informuje, včetně informace o jednotlivých aspektech zpracování a v případě, že je ke zpracování k tomuto účelu vyžadován Váš souhlas, o tento souhlas Vás před započetím zpracování požádá. V případě, že Vámi nebude souhlas udělen, není správce oprávněn s dalším zpracováním osobních údajů začít, není-li dán jiný právní důvod zpracování.

 8. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.